PENGHANTARAN PERCUMA
bakul 0

jualan Syarat

TERMA DAN SYARAT UMUM JUALAN DAN PENGGUNAAN

----

TINJAUAN

Laman web ini dikendalikan oleh Outilsdecuisine.com. Di laman web ini, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Kitchenware.com. Outilsdecuisine.com menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, semua peralatan dan semua perkhidmatan yang disediakan untuk anda, pengguna, dengan syarat penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, dasar dan kenyataan notis di sini.

Dengan melawat laman web ini dan / atau membeli salah satu daripada produk kami, anda bersetuju dengan "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Syarat Umum Jualan", "Syarat dan Ketentuan Umum Jualan"). , "Syarat"), termasuk terma, syarat dan dasar tambahan yang dirujuk di sini dan / atau boleh diakses oleh hiperpautan. Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini dikenakan kepada semua pengguna laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengguna yang melayari laman web ini, yang merupakan penjual, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Jualan dan Penggunaan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan di sana. Sekiranya Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad kepada Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini.

Semua ciri dan alat baharu yang akan ditambahkan kemudian ke stor ini juga akan tertakluk kepada Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini. Anda boleh menyemak versi terkini Syarat-syarat Jualan dan Penggunaan Umum pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak mengemaskini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Jualan dan Penggunaan ini dengan menyiarkan kemas kini dan / atau perubahan pada laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara tetap untuk melihat sama ada perubahan telah dibuat. Penggunaan berterusan laman web anda atau capaian anda selepas pengemukaan sebarang perubahan merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan pada Shopify Inc. Mereka menyediakan kami dengan platform e-dagang yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami.


ARTIKEL 1 - TERMA PENGGUNAAN KAMI ONLINE KAMI

Dengan menerima Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini, anda menyatakan bahawa anda telah mencapai usia majoriti di negara, negeri atau wilayah kediaman anda, dan bahawa anda telah memberikan kami persetujuan anda untuk membenarkan mana-mana orang berumur kecil adalah tanggungjawab anda untuk menggunakan laman web ini.

Penggunaan produk kami untuk sebarang tujuan haram atau tidak dibenarkan adalah dilarang, dan anda tidak boleh, berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta).

Anda tidak boleh menghantar cacing, virus atau kod lain yang merosakkan.

Apa-apa pelanggaran atau pelanggaran Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini akan mengakibatkan penamatan segera Perkhidmatan anda.


ARTIKEL 2 - SYARAT UMUM

Kami berhak untuk menolak akses kepada perkhidmatan kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa atas apa jua sebab.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit anda) boleh dipindahkan dengan cara yang tidak disenarai dan ini menyiratkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal untuk menyambungkan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa penghantaran melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan atau penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau hubungi di laman web, yang mana Perkhidmatan diberikan, tanpa kebenaran bertulis bertulis sebelum kami.

Gelaran yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan anda, dan tidak akan mengehadkan atau mempengaruhi Syarat ini.


ARTIKEL 3 - MAKLUMAT KUASA, KOMPLETEEN DAN SEMASA

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang terdapat di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkini. Kandungan laman web ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh menjadi sumber maklumat utama anda untuk membuat keputusan tanpa terlebih dahulu merujuk sumber maklumat yang lebih tepat, lengkap dan terkini. Jika anda memutuskan untuk bergantung pada kandungan di laman web ini, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri.

Laman ini mungkin mengandungi beberapa maklumat terdahulu. Maklumat lepas ini, mengikut sifatnya, tidak terkini dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Kami berhak untuk mengubah kandungan tapak ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk memantau perubahan pada tapak kami.


ARTIKEL 4 - PINDAAN KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan (serta mana-mana bahagian atau kandungan Perkhidmatan) tanpa notis dan pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga lain untuk apa-apa perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.


ARTIKEL 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Produk atau perkhidmatan tertentu boleh didapati secara eksklusif dalam talian di laman web kami. Produk atau perkhidmatan ini boleh didapati dalam kuantiti terhad dan hanya boleh dikembalikan atau ditukar mengikut Polisi Pemulangan kami.

Kami telah melakukan yang terbaik untuk memaparkan dengan jelas mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai kami. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan warna dengan skrin komputer anda akan menjadi tepat.

Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan berbuat demikian, untuk menghadkan penjualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, kawasan geografi atau bidang kuasa. Kami boleh melaksanakan hak ini secara kes demi kes. Kami berhak untuk mengehadkan jumlah produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan produk dan harga produk akan berubah pada bila-bila masa tanpa notis mengikut budi bicara kami. Kami berhak untuk berhenti menawarkan produk pada bila-bila masa. Apa-apa tawaran perkhidmatan atau produk yang dibentangkan di laman web ini adalah tidak sah jika undang-undang melarangnya.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti apa-apa produk, perkhidmatan, maklumat, atau barangan lain yang anda perolehi atau dibeli akan memenuhi jangkaan anda, dan juga apa-apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan dibetulkan.


ARTIKEL 6 - PENGURUSAN MAKLUMAT INVOICING DAN ACCOUNT

Kami berhak menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengurangkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, isi rumah atau pesanan. Sekatan ini boleh termasuk pesanan yang ditempatkan oleh atau dari akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami mengubahsuai pesanan atau membatalkannya, kami mungkin akan memberitahu anda dengan menghubungi anda di alamat e-mel dan / atau alamat bil / telefon yang disediakan pada masa itu perintah itu telah diletakkan. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam penghakiman tunggal kami, mungkin kelihatan dari pedagang, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk menyediakan pesanan dan maklumat akaun yang terkini, lengkap dan tepat untuk semua pesanan yang ditempatkan di kedai kami. Anda bersetuju untuk segera mengemas kini akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel, nombor kad kredit, dan tarikh tamat tempoh, supaya kami dapat menyelesaikan urus niaga anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk butiran lanjut, sila lihat Dasar Pemulangan kami.


ARTIKEL 7 - ALAT OPTIONAL

Kami mungkin menyediakan anda akses kepada alat pihak ketiga yang kami tidak menjejaki, mengawal atau mempengaruhi.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti "seperti" dan "yang tersedia" tanpa apa-apa waranti, perwakilan atau syarat apa-apa jenis dan tanpa apa-apa kelulusan. Kami tidak akan mempunyai liabiliti undang-undang yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan alat-alat pihak ketiga pilihan ini.

Jika anda menggunakan alat pilihan yang ditawarkan di laman web ini, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan mengikut budi bicara anda sendiri, dan anda harus merujuk kepada syarat-syarat di mana alat ini ditawarkan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan.

Kami juga boleh, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan baru dan / atau ciri baru di laman web kami (termasuk alat dan sumber baru). Ciri-ciri dan perkhidmatan baru ini juga akan tertakluk kepada Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini.


ARTIKEL 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA

Kandungan, produk dan perkhidmatan tertentu yang ada melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan dari pihak ketiga.

Pautan dari pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Kami tidak perlu menyemak atau menilai kandungan atau ketepatan laman-laman ini, dan kami tidak menjamin atau menganggap apa-apa tanggungjawab untuk sebarang kandungan, laman web, produk, perkhidmatan atau item lain yang boleh diakses atau dari laman web pihak ketiga ini.

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan mana-mana barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan laman web pihak ketiga ini. Sila baca dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk pihak ketiga ini mesti dikemukakan kepada pihak ketiga yang sama.


ARTIKEL 9 - KOMENTAR, SUGGESTIONS DAN PROPOSAL PENGGUNA LAIN

Jika, atas permintaan kami, anda menyerahkan kandungan tertentu (contohnya, untuk mengambil bahagian dalam pertandingan), atau jika tanpa permintaan dari kami, anda akan menghantar idea, cadangan, cadangan, pelan atau elemen lain yang kreatif, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, "komen"), anda memberi kami hak, pada bila-bila masa, dan tanpa had, untuk menyunting, menyalin, menyiarkan, mengedarkan , menterjemah dan sebaliknya gunakan dan dalam sebarang media sebarang komen yang anda hantar kepada kami. Kami tidak dan tidak perlu (1) untuk mengekalkan kerahsiaan komen; (2) untuk membayar pampasan kepada sesiapa untuk apa-apa komen yang diberikan; (3) untuk memberi maklum balas kepada komen.

Kami boleh, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian, untuk memantau, edit atau alih keluar kandungan yang kami menentukan mengikut budi bicara kami, untuk menyalahi undang-undang, ganas, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya, atau yang melanggar sebarang harta intelek atau Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini.

Anda bersetuju menulis komentar yang tidak melanggar hak pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, keperibadian, atau hak peribadi atau hak milik yang lain. Anda juga bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi haram, memfitnah, menghina atau lucah, dan mereka tidak tidak mengandungi virus komputer atau perisian berniat jahat lain yang mungkin memberi kesan apa-apa cara operasi Perkhidmatan atau laman web lain yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang yang anda tidak atau cuba untuk mendorong kami dan / atau pihak ketiga dalam kesesatan tentang asal-komen anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua komen yang anda hantar serta ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan menafikan sebarang komitmen terhadap sebarang komen yang anda hantar atau mana-mana pihak ketiga yang menerbitkan.


ARTIKEL 10 - MAKLUMAT PERIBADI

Mengemukakan maklumat peribadi anda ke kedai kami ditadbir oleh Dasar Privasi kami. Klik di sini untuk melihat Dasar Privasi kami.


ARTIKEL 11 - KESALAHAN, KESALAHAN DAN KECUALIAN

Mungkin terdapat beberapa maklumat di laman web kami atau di dalam Perkhidmatan yang mungkin mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, yuran penghantaran, masa penghantaran dan ketersediaan. Kami mempunyai hak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan, peninggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan, jika ada maklumat dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web lain yang berkaitan tidak tepat, dan pada bila-bila masa tanpa notis (termasuk selepas anda telah membuat pesanan anda).

Kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini, mengubah atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau laman web lain yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada tarikh penetapan kemas kini atau kemas kini dalam Perkhidmatan atau mana-mana tapak web lain yang berkaitan harus diambil kira untuk menyimpulkan bahawa maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web lain yang berkaitan telah diubah suai atau dikemas kini.ARTIKEL 12 - PENGGUNAAN YANG DILARANG

Sebagai tambahan kepada larangan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Jualan dan Penggunaan, anda dilarang menggunakan tapak atau kandungannya: (a) untuk tujuan haram; (b) untuk mendorong pihak ketiga untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam perbuatan menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana ordinan serantau atau mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kami atau pihak ketiga; (E) untuk mengganggu, penyalahgunaan, penghinaan, mencederakan, memfitnah, memfitnah, menghina, mengugut atau mendiskriminasikan sesiapa mengikut jantina, orientasi seksual, agama, etnik, kaum, umur, kebangsaan, atau ketidakupayaan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dengan cara yang menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, bebas atau Internet; (h) mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) spam, phish, merampas domain, memeras maklumat, menyemak imbas, meneroka atau mengimbas web (atau sumber lain); (j) untuk tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk melemahkan atau memintas langkah keselamatan Perkhidmatan kami, mana-mana laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan dengan penggunaan yang dilarang.


ARTIKEL 13 - PENGECUALIAN WARANTI DAN PEMBATASAN LIABILITI

Kami tidak menjamin atau menjamin bahawa penggunaan Perkhidmatan kami akan terganggu, cepat, terjamin atau bebas daripada kesilapan.

Kami tidak menjamin bahawa hasil yang mungkin diperoleh melalui penggunaan Perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh membuang Perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda.

Anda secara jelas bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan anda, atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan, adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada anda melalui Perkhidmatan adalah (kecuali dinyatakan sebaliknya oleh kami) yang disediakan "sebagaimana adanya" dan "tersedia" untuk kegunaan anda, tanpa perwakilan, tanpa waranti dan tanpa syarat apa-apa jenis, nyata atau tersirat, termasuk semua waranti tersirat kebolehdagangan atau kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk dan bukan pelanggaran.

Outilsdecuisine.com, pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, pembekal perkhidmatan dan pemberi lesen boleh dalam apa jua keadaan akan bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau apa-apa langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, khas, atau berbangkit daripada apa-apa jenis, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, pendapatan, simpanan, data, kos penggantian atau apa-apa kerosakan yang sama yang mereka kontrak, tort (walaupun dalam kes kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan apa-apa perkhidmatan atau produk dari perkhidmatan ini, atau tentang apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dalam apa-apa cara untuk penggunaan perkhidmatan atau produk, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jenis yang timbul daripada Menggunakan Perkhidmatan atau mana-mana kandungan (atau produk) mencatatkan, dihantarkan atau disediakan melalui perkhidmatan ini, walaupun anda telah dinasihatkan kemungkinan ia berlaku. Kerana beberapa negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau had liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersampingan, liabiliti kami hendaklah terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.ARTIKEL 14 - INDEMNITY

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan melindungi Outilsdecuisine.com, kami syarikat induk, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja bagi apa-apa tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau akibat daripada pelanggaran Terma Jualan dan Penggunaan atau dokumen yang mereka rujuk, atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.


ARTIKEL 15 - TIDAK DIKELUARKAN

Sekiranya peruntukan Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini dianggap menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan ini boleh diterapkan sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, dan bahagian tidak terpakai akan dianggap sebagai yang dipisahkan dari Syarat-syarat Jualan dan Penggunaan Umum ini, penyisihan ini tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehgunaan semua peruntukan yang selebihnya.


ARTIKEL 16 - PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti yang ditanggung oleh pihak-pihak sebelum tarikh penamatan akan berkuatkuasa selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.

Terma dan Syarat Penjualan dan Penggunaan ini berkuat kuasa melainkan jika dan sehingga mereka ditamatkan oleh anda atau tidak. Anda boleh menamatkan Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.

Jika kita menentukan, mengikut budi bicara kami, anda gagal, atau jika kita mengesyaki bahawa anda tidak berupaya untuk mematuhi syarat-syarat Syarat-syarat Jualan dan Penggunaan, kami juga boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa memberikan amaran kepada kamu terlebih dahulu dan anda akan kekal bertanggungjawab untuk semua jumlah yang terhutang kepada tarikh penamatan (yang kedua yang termasuk), dan / atau kita menafikan akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya ).


ARTIKEL 17 - PERJANJIAN TINGGI

Apa-apa kegagalan pihak kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan ini tidak boleh menjadi penepian hak atau peruntukan itu.

Terma dan Syarat Penjualan atau Penggunaan atau sebarang dasar atau peraturan operasi lain yang kami siarkan di laman web ini atau berkaitan dengan Perkhidmatan merupakan keseluruhan perjanjian dan perjanjian antara Anda dan kami dan mengawal penggunaan Anda Perkhidmatan, dan menggantikan semua komunikasi, cadangan dan perjanjian yang dahulu dan seumpamanya, lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang versi sebelum Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan).

Apa-apa kekaburan mengenai tafsiran Syarat-syarat Umum Jualan dan Penggunaan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai menjejaskan pihak bertulis.


ARTIKEL 18 - UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN

Terma Am dan Penggunaan, dan apa-apa perjanjian berasingan lain di mana kami menyediakan Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa di 22 Rue Neuve, Vernou Brenne ON, F, 37210, Perancis.


ARTIKEL 19 - PINDAAN KEPADA TERMA DAN SYARAT UMUM JUALAN DAN PENGGUNAAN

Anda boleh menyemak versi terkini Syarat-syarat Jualan dan Penggunaan Umum pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengemas kini, mengubah suai, atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Jualan dan Penggunaan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan di laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk melawat laman web kami dengan kerap untuk melihat sama ada perubahan telah dibuat. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web kami berikutan penerbitan apa-apa perubahan kepada Terma dan Syarat ini merupakan penerimaan perubahan ini.


ARTIKEL 20 - COORDINATES

Soalan mengenai Terma dan Syarat Jualan dan Penggunaan hendaklah dihantar ke cookware@gmail.com.
Kembali ke atas